ประกาศ เลื่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 จากเดิม วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด 1931 มีนาคม 2564  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายคงศักดิ์  จันทา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด เป็นประธานและมอบวุฒิบัตรโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล2 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2564 รับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 1 15 มกราคม 2560และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน รับเด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557-5 พฤษภาคม 2558)อบรมทักษะชีวิตใหม่ เยาวชนไทยทำได้