ประกาศ เลื่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 จากเดิม วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด 19อบรมทักษะชีวิตใหม่ เยาวชนไทยทำได้