ประกาศ เลื่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 จากเดิม วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด 1931 มีนาคม 2564  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายคงศักดิ์  จันทา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด เป็นประธานและมอบวุฒิบัตร