31 มีนาคม 2564  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายคงศักดิ์  จันทา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด เป็นประธานและมอบวุฒิบัตร