วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

อัตลักษณ์ 

ยิ้มง่าย ไหว้สวย

เอกลักษณ์

ปรัชญา

สุวิชาโน ภวํ  โหติ (ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ)

สีประจำโรงเรียน

ม่วง-ขาว

อักษรย่อโรงเรียน

นท.นร.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นตะแบก

คำขวัญโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เป็นประชาธิปไตย