ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด
 

ที่

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

ระดับ

เลขที่ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก


ผอ.รัดดาวัล  นางสาวรัดดาวัล พานาดา

ผู้อำนวยการ คศ.3 ชำนาญการพิเศษ    
 2

ครูตี๋
นายพชรพล  ศรีไชยมูล

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 7986 คบ.อุตสาหกรรมศิลป์


นางรักยิ่ง  หงษ์ประสิทธิ์

ครู คศ.4(คศ.3) ชำนาญการพิเศษ 7992  วทบ.คณิตศาตร์ ป.โทหลักสูตรและการวิจัย


นางสมลักษณ์  ศรีไชยมูล

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 7994 คบ.บรรณารักษศาสตร์


นางอุไรวรรณ  ประกอบผล

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 7996 คบ.ภาษาไทย ป.โท บริหารการศึกษา

 
นางสาวปิยานุช  อวิโรธน์

 ครู   คศ.4(คศ.3)  ชำนาญการพิเศษ  7995  คบ.ประถมศึกษา 

 
นางสุภาวดี  ศรีอรพิมพ์

 ครู  คศ.3  ชำนาญการพิเศษ   118377 วทบ.วิทยาศาสตร์ ป.โท บริหารการศึกษา

 
นางประภาพร  ทาทอง

 ครู  คศ.3 ชำนาญการพิเศษ  7985 คบ.ภาษาไทย ป.โท บริหารการศึกษา
9

นางสาวสุมณฑา  ลักษณะจันทร์

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 7987 คบ.ปฐมวัย ป.โทเทคโนโลยีการศึกษา
10

นางสาวภัครวรรณ  บุญราษี

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 7991 คบ.ภาษาอังกฤษ
11

นายอนุสนธิ์ พิมพ์คำไหล

ครู คศ.2 ชำนาญการ 2291 วทบ.วิทยาศาสตร์
12

นายพงษ์ศักดิ์  มานะโส

ครู คศ.2 ชำนาญการ 131422 คบ.คอมพิวเตอร์
13

นางสาวสุมัทนา  บุตรกัณหา

ครู คศ.2 ชำนาญการ 1099 คบ.ภาษาอังกฤษ
14

นายอภิลักษณ์  คำแพงดาว

ครู คศ.1 - 3857 คบ.พลศึกษา
15

นางอมรรัตน์  โสดาคำแสน

ครู คศ.2 ชำนาญการ 58229  คบ.คณิตศาสตร์
16

นางสาวปัทมวรรณ  แสงศิลา

พง.ราชการ - - - คบ.สังคมศึกษา
17

นายศิริพงษ์  สนสระคู

จนท.ธุรการ - - -  
18
นายประวิทย์  คำศรีระภาพ

จนท.บริการ - - - มศ.3