ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 ระดับชั้น   จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2     30
อนุบาล 3  11  11 22
ประถมศึกษาปีที่ 1  12  5 17 
ประถมศึกษาปีที่ 2  9  18  27 
ประถมศึกษาปีที่ 3  9  8 17 
ประถมศึกษาปีที่ 4  9  16 25 
ประถมศึกษาปีที่ 5  13  10 23
ประถมศึกษาปีที่ 6  14  11 25
มัธยมศึกษาปีที่ 1  14  16 30
มัธยมศึกษาปีที่ 2  12   13  25 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  12   8 20 
รวม