คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด

ที่ ชื่อ  นามสกุล ตำแหน่ง
หมายเหตุ

1  

  นายคงศักดิ์  จันทา
ประธานกรรมการ  
2
 
นายอุทัย  หนองนา
กรรมการ  
3
 
นายชูเกียรติ  ศรีชยมูล
กรรมการ  
4
 
นายมีชัย  มูลทานี
กรรมการ  
5

นายโกเมนทร  อ้วนพรหมมา
กรรมการ  
6  

นายไสว  สาลีอาจ
กรรมการ ตัวแทนองค์กรศาสนา
7  

นางสงัด  อินทะชัย
กรรมการ  
8
 
นายพชรพล  ศรีไชยมูล
กรรมการ ตัวแทนครู
9
 
นางสาวรัดดดาวัล  พานาดา
กรรมการ/เลขานุการ ผอ.โรงเรียน