ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2479  โดยนายเพ่ง  โพธิจินดา  ศึกษาธิการอำเภอหนองหาน เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง ให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านสะแบง  (วัดบ้านนาทราย)  ดำรงอยู่ได้ด้วยการช่วยเหลือการประถม จัดสอนตามประมวลศึกษาพิเศษภาค 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยศาลาวัดบ้านนาทรายเป็นสถานศึกษา  มีนักเรียนทั้งหมด  72  คน  จัดเป็น  2  ชั้น  คือ  ก,  ข  มีนายเจียง  นันธานี เป็นครูใหญ่  นายมา  แสงศิลา เป็นครูน้อย  มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงลำดับ ดังนี้

          พ.ศ.  2480  นายเจียง  นันธานี  ได้ขอที่ดินบ้านดอนดู่  ซึ่งเป็นส่วนของชาวบ้านนาทราย เพื่อสงวนไว้เป็นที่ดินของโรงเรียน  มีเนื้อที่ประมาณด้านละ  4  เส้น

          พ.ศ.  2483  นายบุญหนัก  อรดี  ครูใหญ่ได้ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดมาสร้างโรงเรียนกำมะลอ

ที่โนนบ้านดอนดู่  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเอกเทศถาวรจนถึงทุกวันนี้

          พ.ศ.  2486  นายเรืองฤทธิ์  ศรีสุนาครัว  ครูใหญ่เห็นว่าโรงเรียนกำมะลอที่อาศัยอยู่นี้ทรุดโทรมมาก

จึงปรึกษาชาวบ้าน  เพื่อขอไม้กับแรงงานในการปลูกสร้างโรงเรียนเอกเทศถาวรจากราษฎรทั้ง 2  หมู่บ้าน ชาวบ้านเห็นดีด้วย  จึงได้รับความร่วมมือช่วยกันหาไม้และอุปกรณ์มายกโครงสร้างปูพื้น มุงหลังคาจนเสร็จ แล้วย้ายนักเรียนจากศาลาวัดไปที่โรงเรียนเอกเทศชั่วคราว

          พ.ศ.  2499  นายวิเชียร  หาญธงชัย  รักษาการแทนครูใหญ่  ได้รับเงินงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  โรงเรียนจึงแล้วเสร็จเป็นเอกเทศถาวร ได้ทำการฉลองเปิดป้าย 

มอบให้เป็นของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่  10 ธันวาคม 2500

          พ.ศ.  2512  นายวิเชียร  หาญธงชัย ครูใหญ่ เห็นว่าอาคารเรียนทรุดโทรมมาก จึงขอเงินงบประมาณซ่อมแซมหลังคา พื้น  ฝา  และอื่น ๆ จัดซ่อมแซมแล้วเสร็จตามโครงการ

          พ.ศ.  2520  นายประเทือง  แสงศิลา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

จำนวน  140,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1  ช  จำนวน  3  ห้องเรียน

          พ.ศ.  2527  ได้งบประมาณ  800,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช. 105/26 

จำนวน  1  ชั้น 3  ห้องเรียนจำนวน  1 หลัง

          พ.ศ.  2528  ได้รับงบประมาณ  780,000  บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. 105/29  จำนวน 

2  ชั้น  6  ห้องเรียน จำนวน  1  หลัง  และได้รับงบประมาณ  20,000  บาท  เพื่อสร้างเรือนเพาะชำ แบบ  พ.1  จำนวน  1  หลัง

          พ.ศ.  2531  ได้รับงบประมาณ  35,000  บาท  เพื่อสร้างถังซีเมนต์  แบบ  ฝ.33 จำนวน  1  ที่

          พ.ศ.  2535  ได้รับงบประมาณ  440,000 บาท  เพื่อสร้างบ้านพักครู แบบ  สปช. 303/29 จำนวน 1 หลัง  และได้งบประมาณ  1,492,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  จำนวน  2  ชั้น  6  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง

          พ.ศ.  2542  ได้รับงบประมาณโครงการมิยาซาว่า  2  รายการคือ   

  1. ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง แบบสปช. 105/29 จำนวน 2  ห้อง งบประมาณ 181,500 บาท
  2. สร้างถังซีเมนต์ แบบ ฝ 33 จำนวน 1 ที่  งบประมาณ  72,000  บาท  

          พ.ศ.  2543 เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษา  ทำการสอนตั้งแต่ระดับ

ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีหมู่บ้านในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านนาทราย หมู่  1 บ้านน้ำรอด หมู่  2   บ้านนาทรายศรีวิไล  หมู่  9

          พ.ศ. 2552  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่  3     

          พ.ศ. 2553  วันที่  1  กุมภาพันธ์ นายเสรี  อรสูญ  ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวันที่  22 มีนาคม นายอาทร  เคหาสัย  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ. 2555  วันที่  18 ธันวาคม    นายบรรพต  อุปไชย  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ. 2556  ได้รับจัดสรร ส้วม สปช 604/45  จำนวน  4  ที่นั่ง งบประมาณ  242,200  บาท

          พ.ศ. 2558  ได้รับจัดสรรอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  พิเศษ ใต้ถุนโล่ง จำนวน  4 ห้องเรียน บันไดขึ้นสองด้าน  งบประมาณ  4,031,100  บาท

          พ.ศ. 2560 ได้รับเงินบริจาค สร้างห้องส้วม 4 ที่ ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงห้องสมุด ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  ทาสีอาคารเรียน  จำนวน  1,380,050  บาท จากบริษัทโรบินสัน จำกัด(มหาชน)

-  ได้รับการปรับปรุงเครื่องกรองน้ำ 

-  ได้รับเงินบริจาคค่าสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียน จำนวน  200,000  บาท

-  ได้รับเงินบริจาคติดตั้งระบบน้ำประปา รั้วโรงเรียน ทาสีรั้ว 

         พ.ศ. 2561  ได้รับเงินบริจาค  ติดตั้งพัดลมและระบบไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์  และม้าหินอ่อน

-  ได้รับจัดสรรเครื่องกรองน้ำ  จำนวน  2  เครื่อง

        พ.ศ.  2561  วันที่  25 ตุลาคม  นายปรีชา  บุญชัย  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

        พ.ศ.  2564  วันที่  9 กุมภาพันธ์ นางสาวรัดดาวัล  พานาดา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ถึงปัจจุบัน